December 9, 2009

EBM Nov 2009

freezer nie masih juga sama....

stok ebm dec 2009 -pengumpulan baru bermula.

stok july (beg yg ke-2), 1st beg baru jerk habis

stok ebm nov 2009.

No comments: